Thông báo đấu giá QSDĐ 20 lô ( thửa) đất Cụm N4 – 4 và cụm N4 - 5, Khu trung tâm hành chính thành phố, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Thứ sáu - 01/12/2023 11:08 163
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài
Địa chỉ: Đường 9 tháng 6, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá
Đấu giá Quyền sử dụng đất 20 lô ( thửa) đất Cụm N4 – 4 và cụm N4 - 5, Khu trung tâm hành chính thành phố, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước: Bao gồm

Stt

Tên tài sản
Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Thành tiền (đồng) Làm tròn (đồng)
  Các thửa đất tiếp giáp đường số 4 “Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư Trung tâm hành chính thành phố (suốt tuyến)”
I Cụm N4-4 3.878,5      

1
Lô số 17 299,5    
2.065.792.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,5 3.759.403 186.090.449

2
Lô số 18 299,5    
2.065.792.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,5 3.759.403 186.090.449

3
Lô số 19 299,6    
2.066.168.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,6 3.759.403 186.466.389

4
Lô số 20 299,7    
2.066.544.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,7 3.759.403 186.842.329

5
Lô số 21 299,7    
2.066.544.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,7 3.759.403 186.842.329

6
Lô số 22 299,8    
2.066.920.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,8 3.759.403 187.218.269

7
Lô số 23 299,8    
2.066.920.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,8 3.759.403 187.218.269
8 Lô số 24 299,9     2.067.296.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 49,9 3.759.403 187.594.210  

9
Lô số 25 300,0    
2.067.672.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 50,0 3.759.403 187.970.150

10
Lô số 26 298,8    
2.063.160.000
Phạm vi 1 250,0 7.518.806 1.879.701.500
Phạm vi 2 48,8 3.759.403 183.458.866

11
Lô số 27 326,3    
2.354.514.000
Phạm vi 1 300,0 7.518.806 2.255.641.800
Phạm vi 2 26,3 3.759.403 98.872.299
12 Lô số 28 280,4     2.108.273.000
Phạm vi 1 280,4 7.518.806 2.108.273.202
13 Lô số 29 275,5     2.071.431.000
Phạm vi 1 275,5 7.518.806 2.071.431.053
II Cụm N4-5 960,7      

14
Lô số 11 (Lô 6a) 137,3    
1.395.426.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,8 5.269.734 51.643.393

15
Lô số 12 (Lô 6b) 137,2    
1.394.899.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,7 5.269.734 51.116.420

16
Lô số 13 (Lô 7a) 137,2    
1.394.899.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,7 5.269.734 51.116.420

17
Lô số 14 (Lô 7b) 137,1    
1.394.372.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,6 5.269.734 50.589.446

18
Lô số 15 (Lô 8a) 137,2    
1.394.899.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,7 5.269.734 51.116.420  

19
Lô số 16 (Lô 8b) 137,3    
1.395.426.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,8 5.269.734 51.643.393

20
Lô số 17 (Lô 9a) 137,4    
1.395.953.000
Phạm vi 1 127,5 10.539.468 1.343.782.170
Phạm vi 2 9,9 5.269.734 52.170.367
  Tổng cộng 4.839,2     36.962.900.000
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật ( đường giao thông, cấp điện, cấp nước.....)
- Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo QCVN01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 3279/QĐ – UBND ngày 30/12/2021; Quyết định số 1162/QĐ – UBND ngày 05/6/2023; Quyết định số 291/QĐ – UBND ngày 21/01/2020 và Quyết định số 1521/ QĐ – UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài. Đối với quy định về chỉ giới xây dựng, tầng cao công trình và mật độ xây dựng theo Quyết định số 1162/QĐ – UBND ngày 05/6/2023 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc phê duyệt đồ án và quy định về quản lý kèm theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và QCVN01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
- Vị trí thửa đất: Tại cụm N4 – 4 và cụm N4 – 5, khu TTHC thành phố, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Tài sản được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng thửa ( lô).
4/ Tổng giá khởi điểm: 36.962.900.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, chín  trăm ngàn đồng).
5/ Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của từng lô.
Thời gian thu tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc là ngày 20/12; 21/12 và đến 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2023
Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trong thời gian thông báo đấu giá là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
 6/ Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả từ 01/12/2023 đến 17 giờ  00 phút ngày 22/12/2023.
7/ Địa điểm bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả trả giá.
 Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản
- Thời gian: Trong 02 ngày làm việc là ngày 11/12/2023 và ngày 12/12/2023 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Bắc (0913.118379) để được hướng dẫn xem tài sản.
- Địa điểm: tại Cụm N4 – 4 và cụm N4 - 5, Khu trung tâm hành chính thành phố, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
9/ Thời gian, địa điểm và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước từ ngày 01/12/2023 đến 17 giờ  00 phút ngày 22/12/2023
10/ Thời gian, địa điểm công bố giá
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
11/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 thửa ( lô)
12/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
13/ Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
14/ Gía trả tối thiểu bằng (=) Gía khởi điểm cộng (+) mười phần trăm (10 %) nhân ( x) Gía khởi điểm.
15/ Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
15.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
Hộ gia đình, cá nhân  thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Luật đất đai năm 2013, có nhu sử dụng đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
15.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá
- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55, Luật đất đai năm 2013. Đồng thời có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khi trúng đấu giá theo quy định.
- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá
- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu
- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% theo giá khởi điểm của từng lô đất.
- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia theo quy định của pháp luật.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá ( Mẫu do Trung tâm phát hành)
- Bản sao giấy tờ xác nhận nơi thường cư trú theo quy định của pháp luật
- Bản sao CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá hoặc không trực tiếp tham gia buổi công bố giá mà ủy quyền cho người khác đi thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Cam kết xem tài sản đấu giá; Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây