Legatus

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

6/12/2018 2:03:38 PM

 BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

 

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ  trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Ngày 22/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (viết tắt là Quyết định số 1086).

Theo Quyết định số 1086, UBND tỉnh đã bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp, cụ thể như sau:

- Thủ tục hành chính mới bổ sung, gồm 02 thủ tục:

+ Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh.

+ Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh.

- Thủ tục hành chính được thay thế, gồm 04 thủ tục:

+ Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện.

+ Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

+ Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

+ Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

- Thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm 04 thủ tục:

+ Công nhận báo cáo viên pháp luật.

+ Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

+ Công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

+ Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2018 và bãi bỏ Khoản I mục A, Khoản I mục B phần I danh mục thủ tục hành chính và Khoản I mục A (từ trang 04 đến hết trang 08), Khoản I mục B (từ trang 12 đến hết trang 17) của phần II, nội dung thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

                                                                                          

                                                                             Hà Thị Nguyệt

 

 

Tin cùng chuyên mục