Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

4/17/2018 10:39:50 AM

BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, ngày 11/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã miễn nhiệm 30 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 với lý do chuyển công tác, nghỉ hưu, tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật… (Quyết định số 745/QĐ-UBND).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã công nhận 160 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Quyết định số 746/QĐ-UBND).

Việc miễn nhiệm và công nhận Báo cáo viên theo 02 Quyết định nêu trên được thực hiện theo đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đây là lực lượng nòng cốt tham gia vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Sau đây là toàn văn 02 Quyết định và danh sách báo cáo viên được công nhậnmiễn nhiệm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Hà Thị Nguyệt

Tin cùng chuyên mục