Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

3/23/2018 7:39:24 AM

 Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022. 

Thực hiện chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 cơ quan. Ngày 16/3/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 125/CCPH-STP-HLHPN về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Mục đích của việc ký kết là nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên cơ sở hoặc là báo cáo viên pháp luật, tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên, tộng tác viên pháp lý và hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác; phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao trách nhiệm của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong công tác xây dựng pháp luật.

Theo đó, để phát huy kết quả đạt được trong công tác phối hợp của hai đơn vị giai đoạn 2013-2017. Trong giai đoạn 2018-2022, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường phối hợp công tác để triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ như:

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hai bên phối hợp đề xuất, triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các Luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước và đối tượng là phụ nữ theo nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Nội dung phổ biến tập trung vào các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp các đối tượng là phụ nữ, liên quan đến đời sống Nhân dân, hôn nhân và gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, lao động và việc làm, trách nhiệm của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở, Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ. Thu hút, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật”, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật và tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật khác ở cơ sở, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho phụ nữ và các hình thức phù hợp khác. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý; thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý; cung cấp mẫu đơn và giới thiệu phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; phối hợp xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý để hỗ trợ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhóm phụ nữ yếu thế và một số vụ việc cụ thể...; phối hợp tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để thực hiện trợ giúp pháp lý; phối hợp, liên kết hoạt động tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại các Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.... Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, bảo đảm phát huy vai trò phản biện xã hội của Hội Liên hiệp phụ nữ đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, có sự phối hợp công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ nữ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn pháp luật; đồng thời hai cơ quan phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật và các văn bản có vấn đề về giới hoặc liên quan đến phụ nữ.

Chương trình phối hợp đã quy định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc thực hiện Chương trình; Theo đó, Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã chủ động phối hợp, để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này tại địa phương; chủ động tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch cụ thể bố trí kinh phí triển khai thực hiện nội dung theo Kế hoạch phối hợp đã ký kết.

                                                                               Nguyễn Thanh

Tin cùng chuyên mục