Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

Bình Phước ban hành kế hoạch dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

1/23/2018 10:15:29 AM

 Bình Phước ban hành kế hoạch dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kế hoạch số 270).

Kế hoạch đã xác định rõ các nội dung cụ thể, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét, đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả việc tổ chức thực hiện, áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; từ đó phát hiện và xử lý những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, những vấn đề gây bức xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức. Qua đó, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và có biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Theo Kế hoạch số 270, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực thực hiện tốt các nội dung, cụ thể như sau:

- Về công tác theo dõi thi hành pháp luật

+ Công tác theo dõi thi hành pháp luật phải tiến hành khách quan, công khai, minh bạch; thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo các quy định của pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh và hiệu quả; đồng thời gắn kết công tác theo dõi thi hành pháp luật với việc tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những văn bản có nội dung trái pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật gắn kết với hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những văn bản pháp luật không còn phù hợp, không cần thiết, cản trở sự phát triển, gây phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

+ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường và lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ đội biên phòng tỉnh; đồng thời tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

- Về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

+ Tiếp tục rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

+ Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã xây dựng và triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 theo ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 theo đúng thời gian quy định./.

          Võ Hồng Khanh

Tin cùng chuyên mục