Legatus

Tin tức, sự kiện

UBND tỉnh Bình phước ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2018

1/22/2018 2:52:55 PM

UBND tỉnh Bình phước ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2018

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác Tư pháp năm 2018 của ngành Tư pháp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND về việc triển khai công tác ngành tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2018. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình sao cho phù hợp và hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, cụ thể:

      - Giao Sở Tư pháp xây dựng và cụ thể hóa Kế hoạch để tổ chức và thực hiện tại đơn vị một cách phù hợp và hiệu quả; theo dõi, hướng dân, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng tháng, quý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Kịp thời tham mưu đề xuất những nhiệm vụ cần ưu tiên để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong từng thời gian cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả; tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và chính quyền địa phương, thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan để tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Tư pháp cấp huyện.    

- Giao UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã: xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tư pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp); chỉ đạo hướng dẫn cho Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 phù hợp với nhiệm vụ của ngành, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tổ chức triển khai có hiệu quả.      

Nguyễn Thị Xuân

Tin cùng chuyên mục