Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước duy trì hoạt động “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2018

1/17/2018 8:30:22 AM

 Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước duy trì hoạt động

 “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2018

                                                                                                    

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đồng thời phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua, ngày 15/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2018.

Theo đó, “Ngày Pháp luật” được tổ chức định kỳ hàng tháng, với hình thức tổ chức Hội nghị. Nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” là phổ biến những quy định của Hiến pháp, các văn bản pháp luật mới ban hành, mới có hiệu lực. Trong đó, tập trung giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, liên quan mật thiết đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản pháp luật về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan trực tiếp đến Sở Tư pháp...; đồng thời, lồng ghép phổ biến một số văn bản của Đảng, nhất là phổ biến, học tập Nghị quyết, thông tin thời sự và phổ biến, học tập một số chuyên đề,…

Thông qua việc tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động của Sở tiếp cận với các văn bản pháp luật mới, liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của Sở và rèn luyện kỹ năng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật./.

                                                                                      Hà Thị Nguyệt

Tin cùng chuyên mục