Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018

1/17/2018 8:30:24 AM

  TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2018

                                                                  

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Tư pháp và của người dân khi tham gia giao thông, tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông đặc biệt là thanh, thiếu niên, góp phần cùng với toàn tỉnh phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí từ 5% đến 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông và giảm 10% tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với năm 2017, ngày 15/01/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Theo Kế hoạch số 06/KH-STP, trong năm 2018, Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 21/11/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Sở, Ban lãnh đạo Sở đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Sở và người dân, nhất là cho trẻ em… phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với người điều khiển phương tiện cá nhân, nhất là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; phổ biến, vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ… bằng nhiều hình thức phù hợp để công chức, viên chức, người lao động của Sở và người dân nắm, hiểu được các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

- Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông do cấp trên phát động; đồng thời, tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động của Sở ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và coi đây là tiêu chí để bình xét, đánh giá, phân loại cuối năm.

- Tiến hành treo băng rôn phổ biến về an toàn giao thông theo chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật để làm nòng cốt thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Đăng tin, bài, hình ảnh…lên trang thông tin điện tử của Sở.

Cũng theo Kế hoạch số 06/KH-STP, Giám đốc Sở Tư pháp giao Phòng PBGDPL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các Phòng, đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức phổ biến một số văn bản và một số thông tin về an toàn giao thông tại Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” của Sở; lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, tham mưu tổ chức các lớp tập huấn pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) theo đúng thời gian quy định; tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” các nội dung về trật tự an toàn giao thông.

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đến trật tự an toàn giao thông cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.

+ Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở lựa chọn những hình thức phù hợp phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, qua đó giúp cho từng công chức, viên chức, người lao động chấp hành và phổ biến, vận động người thân, gia đình, bạn bè và người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông; đồng thời, tích cực viết tin, bài về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

+ Phòng Tư pháp các huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể nhằm phổ biến sâu rộng trong Nhân dân nội dung năm an toàn giao thông 2018.

Việc ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP của Sở Tư pháp góp phần cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                                       Hà Thị Nguyệt

 

Tin cùng chuyên mục