Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

UBND tỉnh Bình Phước ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

1/16/2018 10:10:13 AM

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018

                                                                  

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 22/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 (viết tắt là Chương trình).

Mục đích của Chương trình nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL; phổ biến các văn bản pháp luật đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời, hiệu quả; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Theo Chương trình, trong năm 2018, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, thực hiện Ngày Pháp luật định kỳ hàng tháng theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL; đồng thời, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, như: Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước…

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, trong năm 2018 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư.

Trong Chương trình PBGDPL năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức PBGDPL được quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, bảo đảm tính hiệu quả trong công tác PBGDPL như: Tổ chức Hội nghị phổ biến; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát tài liệu nghiên cứu; Đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do mình soạn thảo lên trang thông tin điện tử của đơn vị, Báo Bình Phước; ban hành văn bản hướng dẫn; treo pano, áp phích, khẩu hiệu; niêm yết công khai; hòa giải ở cơ sở,…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL năm 20181.

Đặc biệt, nhấn mạnh Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL, quản lý nhà nước về công tác này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ tổng hợp tình hình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./.

          Hà Thị Nguyệt

 

Tin cùng chuyên mục