Legatus

Hoạt động của BCH Đảng bộ

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp

12/27/2017 4:04:13 PM

    Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ  Sở Tư pháp năm 2017

14h00” ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường B – Sở Tư pháp, đồng chí Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng bộ đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Sở Tư pháp và cá nhân các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư Đảng bộ Sở năm 2017. Thành phần tham dự họp gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị còn có đồng chí Đỗ Đại Phong –  Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Dung – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT - Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Long – Đảng ủy viên thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Sở Tư pháp năm 2017

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Sở, do đồng chí Trần Thanh Long – Đảng ủy viên đại diện cho Ban chấp hành Đảng bộ trình bày, đã kiểm điểm làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trên các lĩnh vực công tác như: Công tác lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên; công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng, phòng chống tham nhũng....

Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Bí Thư và Phó Bí thư trong Ban Chấp hành đảng bộ đã trình bày bản kiểm điểm cá nhân, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế trong suốt quá trình lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2017 và đưa ra các giải pháp hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018.

Tại Hội nghị các đồng chí đảng ủy viên đã đóng góp ý kiến một cách khách quan, trung thực cho tập thể Đảng ủy và các cá nhân trong Ban chấp hành nhằm cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm tới. Các ý kiến góp ý được tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ tiếp thu nghiêm túc, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp. Đồng chí Đỗ Đại Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đại Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của Đảng ủy Sở; ghi nhận những nỗ lực lớn của Đảng ủy trong quá trình lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể: trong năm 2017, tp th BCH Đảng b S Tư pháp đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết ni b trong tp th cơ quan cũng như tập th BCH Đảng b; việc chuẩn b kim đim cũng như nội dung được đm bo theo đúng Hướng dn s 22-HD/ĐUK ca Đảng y khi; trong năm 2017, BCH Đảng b S Tư pháp đã tổ chc tt các Hi ngh thông tin thi s; Hi ngh ngày pháp lut cho cán b, đng viên; công tác kim tra, giám sát được t chc theo đúng Chương trình, Kế hoch t đu năm; t l kết np đng viên  đm bo theo ch tiêu; các t chc đoàn th hot đng có hiu qu và được xếp loi vng mnh… Bên cnh đó, tp th BCH Đảng b đã lãnh đo kp thi đ khc phục, sa cha nhng tn ti, thiếu sót mà Đảng ủy khối đã chỉ ra cụ thể là đã đã khc phc nhng hn chế nêu trong vic kim đim tp th Đảng u S năm 2016; thông báo s 409-TB/ĐUK ngày 16/10/2017 ca Đảng y KCCQ tnh v kết lun Kiểm tra Ban Chấp hành Đảng b S Tư pháp năm 2017. Đồng chí cũng hi vọng tập thể Đảng ủy trong năm tới phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tc tăng cường công tác kim tra, giáp sát; Ch đng xây dng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; trong đó chú trng vic kim tra, giám sát vic trin khai thc hin hc tp ngh quyết chuyên đề; kim tra, giám sát các t chc Đoàn th.

- Tiếp tc thc hin Ngh quyết hội ngh̀n th 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dng, chnh đn Đảng; ngăn chn, đy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni b  và Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr v hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh gn vi Quy đnh 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhim nêu gương của cán b, đng viên nht là cán b lãnh đo ch cht các cp và Quy đnh s 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 ca ban chp hành Trung ương quy định v nhng điu Đảng viên không được làm.

- Tiếp tc thc hin tt Kết lun s 43-KL/TU ngày 16/5/2016 của Tnh y v vic tiếp tc thc hin Đề án 986 ca Tnh u v “Phòng, chng suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng trong Đảng b tnh Bình Phước” và Đề án 987 ca Tnh u vĐổi mi, nâng cao cht lượng, hiu qu công tác trin khai học tp, quán trit Ngh quyết ca Đảng trên đa bàn tnh Bình Phước” đến năm 2020; Quy đnh s 55-QĐ/TƯ ngày 19/12/2016 của BCH TW v mt s vic cn làm ngay đ tăng cường vai trò nêu gương của cám b, đng viên và 04 Ngh quyết chuyên đ ca Đảng ủy Khối.

- Tiếp tc thc hin có hiu qu các Ngh quyết ca Đảng u khi các cơ quan tỉnh gm: Ngh quyết s 03-NQ/ĐUK ngày 14/01/2017 v nâng cao cht lượng, hiu qu trong thc hin công tác kim tra, giám sát t chc đng, đng viên trong Đảng b khi; Nghị quyết s 04-NQ/ĐUK ngày 13/01/2017 v tăng cường s lãnh đo ca đng đi vi đoàn thanh niên, phát huy vai trò ca t chc đoàn tham gia xây dng đng trong sch, vng mnh; Ngh quyết s 05-NQ/ĐUK ngày 17/01/2017 v nâng cao cht lượng sinh hot trong Đảng b khi; Ngh quyết v tăng cường s lãnh đo ca Đảng đi vi t chc công đoàn, phát huy vai trò trong tham gia xây dng đng, xây dng chính quyn trong sch vng mnh.

- Xây dựng mô hình tiêu biu, gương điển hình tiên tiến trong năm 2018.

- Tiếp tc ch đo các t chc đoàn th hot đng và thc hin tt ch đo ca cp trên; lãnh đo thc hin tt nhim v chuyên môn; thực hin tt công tác bo v chính tr ni b; thực hin tt chế đ thông tin báo cáo.

 Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp đồng chí Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng ủy đã đã cảm ơn phần đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đại Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ./.

Nguyễn Thị Xuân

 

Tin cùng chuyên mục