Legatus

Tin tức, sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ

12/25/2017 4:13:18 PM

 Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ tháng 12 năm 2017

 Ngày 21/12/2017 tại Hội trường B – Sở Tư pháp, đồng chí Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp giao ban tháng 12/2017.

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

 Đ/c Trần Thanh Long – CVP thông qua nội dung các Báo cáo.

Tại cuộc họp đồng chí Trần Thanh Long – CVP thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017; Báo cáo tình hình theo dõi chế độ báo cáo tháng 12 của Sở Tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

 Đ/c Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Phụng đã đánh giá chung về tình hình hoạt động của Sở trong tháng 12 và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong tháng 01/2018, cụ thể như:

Thực hiện nghiêm Quyết định 127/QĐ-STP ngày 02/11/2015 của Giám đốc về ban hành quy chế làm việc của Sở Tư pháp; Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở; Chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hoá công sở; chấp hành nội quy cơ quan theo quyết định 06/QĐ-STP;

Tổ chức kiểm điểm tập thể Đảng ủy và tiến hành đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 đúng theo Hướng dẫn của Đảng ủy khối và Kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ đảng viên năm 2017 của Đảng bộ sở; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017; Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2017; Hội nghị trực tuyến công tác Tư pháp năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức; xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xét tuyển đặc cách viên chức; Tổ chức họp Hội đồng Thi đua – khen thưởng Sở xét khen thưởng thường xuyên năm 2017.

Các đơn vị cần phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Ban Lãnh đạo Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp về ban hành Kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2017 và hoàn thiện chứng từ, hồ sơ quyết toán kinh phí năm 2017; Ban hành Kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2018.

Nguyễn Thị Xuân

 

Tin cùng chuyên mục