Legatus

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CỦA PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

11/27/2017 1:50:06 PM

 

STT

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

 

01

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Tải về

02

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tải về

03

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tải về

04

Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Tải về

05

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tải về

06

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tải về

07

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tải về

08

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tải về

09

Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Tải về

10

Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tải về

11

Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tải về

12

Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tải về

13

Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016/ của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Tải về

14

Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tải về

15

Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương

Tải về

16

Công văn số 412/UBND-NC ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp

Tải về

17

Công văn số 2078/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc sử dụng biểu mẫu theo dõi công tác xử lý vi phạm hành chính

Tải về

Tin cùng chuyên mục