Legatus

Hành chính tư pháp

Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

11/27/2017 10:01:04 AM

 Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

                                                                                        Lê Trung Hiếu

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2017. Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 23/11/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 56/KH-STP về kiểm tra công công tác thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017.

Kế hoạch kiểm tra nhằm thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức thi hành các văn bản mới của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và của HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Công tác phối hợp của các cơ quan có liên quan trong quản lý nhà nước về công tác giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; đồng thời qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng những việc làm được, những việc chưa làm được; thông qua việc kiểm tra kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Theo đó, trong tháng 12 năm 2017 Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra 03/11 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các nội dung như: việc triển khai, thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tình hình nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Công tác thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại các đơn vị.

Kế hoạch số 56/KH-STP cũng quy định rõ trách nhiệm của Đoàn kiểm tra; các cơ quan, đơn vị có liên quan; các nội dung cần chuẩn bị của đơn vị được kiểm tra.

(Đính kèm Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 23/11/2017 của Sở Tư pháp)

Tin cùng chuyên mục