Legatus

Phòng XD&KTVB

Một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực XD&KTVB

7/7/2017 7:47:57 AM

       1. Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2015; XEM TẠI ĐÂY

2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL. XEM TẠI ĐÂY

3. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế; 

4. Thông tư số 01/2015/TT-BTP về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế.

5. Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Nguồn: P.XD&KTVB

Tin cùng chuyên mục