Legatus

Phòng Công chứng số 03

Một số văn bản liên quan đến Lĩnh vực Công chứng

7/3/2017 3:08:02 PM

 

         - Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

        - Nghị định số 29/1015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Công chứng;

        - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; 

       - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội; 

       - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 4/3/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật đất đai; 

       - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

       - Luật nhà ở số 56/2005/QH11ngày 29/11/2005; 

       - Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở; 

       - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014; 

       - Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP; 

- Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp, Hành chính tư pháp, Hôn nhân và gia đình, Thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, Hợp tác xã; 

- Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí công chứng;

- Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh bình Phước ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014; 

- Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Bình Phước quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên đại bàn tỉnh Bình Phước;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

P.CC03

 

 

Tin cùng chuyên mục