Legatus

Phòng Công chứng số 01

Cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước

7/3/2017 3:01:23 PM

 

Cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước 
 
 
 Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.
 I. Cơ cấu tổ chức: 

1. Trưởng Phòng: Ông Vũ Thế Quyết

· Sinh năm:  1979 · Quê quán: Nam Định

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/6/2006

· Ngạch công chức: Công chứng viên.

· Số điện thoại: 0918 753 735.

. Email: vuthequyet.stp@binhphuoc.gov.vn


2. Công chứng viên - Phan Trà Nguyễn

· Sinh năm:  1986 · Quê quán: Quảng Ngãi

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/11/2013

· Số điện thoại: 0919.818.313

. Email: phantranguyen1986@gmail.com

Nhiệm vụ được giao

 

 3. Chuyên viên - Bùi Thị Thắm

· Sinh năm:  1983 · Quê quán: Ninh Bình

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 28/8/2012

· Số điện thoại: 0978.386.939

. Email: buitham.nb1985@gmail.com

Nhiệm vụ được giao


4. Thủ quỹ - Nguyễn Thị Thuyên

· Sinh năm:  1987 · Quê quán: Thái Bình

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/8/2015

· Số điện thoại: 0907.212.479

. Email:minhthuyen7987@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao

5. Nhân viên - Phạm Văn Lợi

· Sinh năm:  1985  · Quê quán: Nghệ An

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Số điện thoại: 0933.192.359

. Email: thanhgiang37@yahoo.com.vn

. Nhiệm vụ được giao

 

6. Nhân viên- Trần Thị Thanh

· Sinh năm:  1987 · Quê quán: Phú Yên

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/01/2013

· Số điện thoại: 0974.563.573

. Email: thanh.tran2311@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao

7. Nhân viên - Bùi Quang Tùng

· Sinh năm: 1983  · Quê quán: Quảng Trị

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/8/2013

· Số điện thoại: 0913.4420225

. Email: quangtung0612@gmail.com

Nhiệm vụ được giao


 

8. Nhân viên - Nguyễn Văn Cường

· Sinh năm:  1989     · Quê quán: Thanh Hóa

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: THPT

· Số điện thoại:  0932.801.181

. Email: cuong5060@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao


9. Nhân viên - Hà Văn Đức

· Sinh năm:  1978 · Quê quán: Hải Dương

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

· Số điện thoại: 0913.507.444

. Email: vietduc11978@gmail.com

Nhiệm vụ được giao


10. Nhân viên - Ngô Thị Ngọt

· Sinh năm:  1987 · Quê quán: Nam Định

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ: Cử nhân Luật

· Số điện thoại: 0979.507.505

. Email: ngothingotpcc01@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao:


11. Nhân viên - Trần Thị Thu

· Sinh năm:  1985   · Quê quán: Quãng Ngãi

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ: Cử nhân Kinh tế Luật

· Số điện thoại: 0949.007.727

. Email: hoictdplong2012@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao:


12. Nhân viên - Huỳnh Thị Thu Trang

· Sinh năm:  1991   · Quê quán: Bình Dương

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ: Cử nhân Luật

· Số điện thoại: 01673.509.545

. Email: thutrang.huynh8989@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao:


13. Nhân viên - Nguyễn Thị Thành Nhân

· Sinh năm:  1992 · Quê quán: Nghệ An

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ: Cử nhân Luật

· Số điện thoại: 0979.183.222

. Email: hcmulawnttn@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao


14. Nhân viên - Dương Công Giảng

· Sinh năm:  1991  · Quê quán: Quảng Bình

· Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: không

· Trình độ: Cao đẳng CNTT

· Số điện thoại: 0988.690.848

. Email: duongconggiang.it@gmail.com

. Nhiệm vụ được giao:


 

 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1.1  Chức năng

Phòng Công chứng thực hiện chức năng công chứng các loại hợp đồng, giao dịch bằng văn bản, công chứng bản dịch theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tình nguyện yêu cầu công chứng. Việc công chứng được thực hiện theo đúng ngyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật công chứng ngày 20/6/2014 và Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

1.2  Nhiệm vụ

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác công chứng tại địa phương.

- Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch, công chứng bản dịch theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức có yêu cầu

- Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng tại trụ sở của Phòng Công chứng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

- Chấp hành các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về báo cáo, kiểm tra, thanh tra.

 - Quản lý công tác tổ chức, lưu trữ hồ sơ công chứng, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

1.3  Quyền hạn

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Công chứng viên và nhân viêc khác của Phòng.

- Quyết định mọi hoạt động của Phòng theo quy định của pháp luật.

- Thuê nhân viên làm việc cho Phòng Công chứng.

- Thu phí công chứng, thù lao công chứng theo quy định của pháp luật.

- Các quyền hạn khác theo quy định của Luật Công chứng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

P.CC01

Tin cùng chuyên mục