Legatus

Phòng Hành chính tư pháp

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng HCTP

6/28/2017 3:00:31 PM

Phòng Hành chính tư pháp chịu trách nhiệm về việc tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước và thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm và lý lịch tư pháp, bao gồm những văn bản cơ bản sau:

STT

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

* Công tác chứng thực

1. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

2. Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

3. Thông tư  số 226/2016/TT-BTC  ngày 11/11/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

2

* Công tác bồi thường nhà nước

1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

2. Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính  phủ về hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

3. Thông tư  số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

4. Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/09/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

5. Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP  ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

3

*  Công tác giao dịch bảo đảm

1. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

4

* Công tác quốc tịch

1. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

2. Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

3.  Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

4. Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam;

5. Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

5

* Công tác nuôi con nuôi

1. Luật Nuôi con nuôi;

2. Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi;

3. Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài;

4. Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/05/2014  của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay .

5. Thông tư  số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

6. Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

6

* Công tác lý lịch tư pháp

1. Luật lý lịch tư pháp;

2. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2011của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp;

3. Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

4. Thông tư  số16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

5. Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

6. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

7. Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 

7

* Công tác đăng ký và quản lý nhà nước về hộ tịch

1. Luật Hộ tịch (có hiệu lực ngày 01/01/2016);

2. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

3.  Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

4. Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

5. Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017  hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của  Hội đồng nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương.

 

P.HCTP

Tin cùng chuyên mục