Legatus

TT.TGPLNN

Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

5/25/2017 9:51:10 AM
I. Thông tin cán bộ, viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước:
1. Lãnh đạo Trung tâm:
- Giám đốc: Phạm Đình Tiệm; Sinh năm: 1977;
- Quê quán: Vĩnh Phúc;
- Số điện thoại: 0938905588;
- email:Dinhtiempham @gmail.com;
- Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước
 
 
- Phó Giám đốc: Vũ Thị Hải Anh;
- Sinh năm: 1976;
- Quê quán: Nam Định;
- Số điện thoại: 0974128114;
- Địa chỉ: Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước.
2. Phòng Hành chính- Tổng hợp:
- Trưởng phòng: Trần Thị Loan; sinh năm; 1985;
Quê quán: Thanh Hóa; Số điện thoại: 0984292931;
Địa chỉ TT: Chơn Thành, Bình Phước.
 
 
- Kế toán: Nguyễn Thị Liên; sinh năm: 1984;
Quê quán: Nam Định; Số điện thoại: 0916676578;
Email:ntlien1984@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình  Phước.
 
 
- Văn thư- Thủ quỹ: Nguyễn Thị Nga; sinh năm: 1986;
Quê quán: Ninh Bình; số điện thoại: 0985442766;
Địa chỉ TT: Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 
- Chuyên viên: Lê Thành Năm; sinh năm: 1985;
Quê quán: Thanh Hóa;
Số điện thoại: 0977339227; Email:nguca@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 
- Chuyên viên: Trần Thị Cẩm Trang; sinh năm: 1989;
Quê quán: Thừa Thiên Huế;
Số điện thoại: 01649821975; Email: camtrangaia@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 
3. Phòng Dân sự- Đất đai:
- Trưởng phòng: Hoàng Thị Hà; sinh năm: 1975;
Quê quán: Thanh Hóa;
Số điện thoại:0979586560; Email:hatgpl@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tân đồng, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 
- Phó Trưởng phòng: Trương Thị Bích Huệ; sinh năm: 1985;
Quê quán: Ninh Bình;
Số điện thoại:0972198330; Email:huedoanld @gmail.com;
Địa chỉ TT: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 4. Phòng Lao động- Việc làm:
- Chuyên viên: Nguyễn Sỹ Tuân; sinh năm: 1979;
Quê quán: Thanh Hóa;
Số điện thoại: 0978012255; email:sytuan249@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 5. Phòng Hành chính- Hình sự:
- Trưởng phòng: Phan Thị Vân; sinh năm: 1985;
Quê quán: Nghệ An;
Số điện thoại: 0915242032; email:vanluat095@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
- Chuyên viên: Phạm Văn Hòa; sinh năm: 1985;
Quê quán: Nam Định;
Số điện thoại: 0916162003; Email:hoadainhan161085@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
 6. Chi nhánh số 01:
- Trưởng Chi nhánh: Đặng Thái Hoàng;         sinh năm: 1978;
Quê quán: Thừa Thiên Huế;
Số điện thoại:0979175586;
Địa chỉ TT: Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.
 
                      - Chuyên viên: Đỗ Duy Trinh;sinh năm: 1971; Quê quán: Thanh Hóa;Số điện thoại:0937290270;  Email:nytlhc@gmail.com; Địa chỉ: Đồng phú, Bình Phước.
- Cán sự: Vi Thế Phương; sinh năm: 1978;
Quê quán: Nghệ An,
Số điện thoại:0917306848; Email:thephuong@gmail.com;
Địa chỉ TT: Phước Long, Bình Phước.
 
 
 
- Chuyên viên: Nguyễn Ghi Khâm; sinh năm: 1972;
Quê quán: Thái  Bình;
Số điện thoại:0978012255; email:duykhamnguyen@gmail.com;
Địa chỉ TT: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
 
7.  Chi nhánh số 02 - Thanh Bình, Bù Đốp - Bình Phước
- Trưởng Chi nhánh: Đàm Văn Đức;  sinh năm: 1970;
Quê quán: Hà Nội;
Số điện thoại:0979009059; email:ductgplbp@gmail.com;
Địa chỉ TT: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước.
 
 - Chuyên viên: Dương Tất Phú; sinh năm: 1983;
Quê quán: Thanh Hóa,
Số điện thoại: 0946882341; email:tatphuduong@gmail.com;
Địa chỉ TT: An Lộc, Bình Long, Bình Phước.

 
II. Nhiệm vụ cụ thể tùng thành viên thuộc Trung tâm
1. Đối với lãnh đạo Trung tâm :
a) Ông Phạm Đình Tiệm, Giám đốc Trung tâm :
Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung; Ngoài ra, trực tiếp quản lý Phòng Hành chính-Tổng hợp và Chi nhánh số 01, Chi nhánh 02;
b) Bà Vũ Thị hải Anh, Phó Giám đốc :
Phụ trách hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và trực tiếp phụ trách 03 Phòng nghiệp vụ là Phòng pháp luật Hình sự-Hành chính; Phòng pháp luật Dân sự - đất đai và Phòng pháp luật Lao động – xã hội.
2. Phân công viên chức thuộc các phòng nghiệp vụ như sau:
2.1. Phòng Hành chính - tổng hợp gồm:
Bà Trần Thị Loan : Trưởng Phòng Hành - chính tổng hợp
Ông Lê Thành Năm
Bà Nguyễn Thị Nga- Văn thư kiêm thủ quỹ
Bà Nguyễn Thị Liên – Kế toán
Bà Trần Thị Cẩm Trang
Bà Trần Thị Loan phụ trách Phòng Hành chính – Tổng hợp. Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ hành chính, tổng hợp, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, thi đua, văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản, tài chính và các hoạt động chung khác phục vụ hoạt động của Trung tâm.
2.2. Phòng pháp luật Hành chính - Hình sự:
Bà Phan Thị Vân – Trưởng phòng
Ông Phạm Văn Hòa
Phòng Pháp luật Hình sự - Hành chính thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc các lĩnh vực pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính và các lĩnh vực có liên quan
2.3. Phòng Dân sự đất đai
Bà Hoàng Thị Hà : Trưởng phòng
Bà Trương Thị Bích Huệ
Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc các lĩnh vực pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự, pháp luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về trẻ em, pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng và các lĩnh vực có liên quan
2.4. Phòng Lao động - xã hội
Bà Mai Thùy Dương- Trưởng phòng
Nguyễn Sỹ Tuân - Chuyên viên
Phòng lao động – xã hội thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc các lĩnh vực pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách ưu đãi xã hội và các lĩnh vực khác liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
3. Chi nhánh số 01:
Ông Đặng Thái Hoàng: Trưởng chi nhánh
Ông Vi Thế Phương
Ông Đỗ Duy Trinh : TGVPL
Ông Nguyễn Ghi Khâm
Chi nhánh 01 thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Bù Gia Mập và Thị xã Phước Long.
4. Chi nhánh số 02:                                                                                                                     
Ông Đàm Văn Đức - Trưởng chi nhánh;
Ông Dương Tất Phú
Ông Hà Viết Độ
Chi nhánh số 02 thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Bù Đốp và Lộc Ninh.
5. Phân công trợ giúp viên  pháp lý phụ trách địa bàn
Tại chi nhánh số 01, số 02 Trợ giúp viên pháp lý Đàm Văn Đức, Đặng Thái Hoàng, Đỗ Duy Trinh thực hiện trợ giúp pháp lý theo địa bàn hoạt động của Chi nhánh; Trường hợp công việc nhiều có thể chuyển giao về Trung tâm.
Trợ giúp viên pháp lý Vũ Thị Hải Anh & Trương Thị Bích Huệ-  phụ trách tại huyện Chơn Thành;
Trợ giúp viên pháp lý Hoàng Thị Hà thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Đồng Phú và Thị xã Đồng xoài;
Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Loan thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Bù Đăng;
Trợ giúp viên pháp lý Mai Thùy Dương thực hiện trợ giúp pháp lý tại thị xã Bình Long;
Trợ giúp viên pháp lý Phan Thị Vân  thực hiện trợ giúp tại pháp lý tại Hớn Quản;
6. Công tác trợ giúp pháp lý lưu động : Do ông  Phạm Đình Tiệm - Giám đốc Trung tâm phụ trách.
7. Hoạt động đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý : Do Tổ đánh giá chất lượng thực hiện (bà Hoàng Thị Hà chịu trách nhiệm tham mưu chính)
8. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tham mưu ký kết và thực hiện các Chương trình phối hợp khác về trợ giúp pháp lý ; hướng dẫn, theo dõi, báo cáo hoạt động của Cộng tác viên và các tổ chức có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý: Bà Mai Thùy Dương chịu trách nhiệm tham mưu chính .
9. Về hướng dẫn, theo dõi, báo cáo hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý : Ông Đặng Thái Hoàng phụ trách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành hoạt động của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm quyết định giao việc, điều chỉnh, bổ sung, thay thế nhiệm vụ của các Phòng, Chi nhánh hay các viên chức khác cho phù hợp tình hình thực tế bảo đảm để Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.
Các Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng, Chi nhánh và các viên chức nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm báo cáo tham mưu đề xuất với ban lãnh đạo trong phiên họp hàng tháng của Trung tâm.
III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước:
a. Chức năng.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý thông qua hình thức như: tư vấn pháp luật, Tham gia tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng, kiến nghị, tham gia hòa giải trong trợ giúp pháp lý, các hình thức trợ giúp pháp lý khác, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là: Người nghèo; Người có công với cách mạng; Trẻ em không nơi nương tựa; Người già cô đơn không  nơi nương tựa; Người tàn tật; Người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. 
b. Nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung tâm thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hàng năm ở địa phương trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.
2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý bao gồm:
a) Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 34 Nghị định này;
b) Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác quy định tại các Điều 35, 36, 37, 40 và Điều 41 Nghị định này; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;
c) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác;
d) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;
đ) Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh;
e) Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.
3. Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý; phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.
5. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.
6. Giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.
7. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 41 Nghị định này.
8. Thực hiện sơ kết, tổng kết chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.
9. Đề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.
10. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c. Số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước: 06513.881963 – 06513.870369
III. Các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực do đơn vị phụ trách:
1. Luật trợ giúp pháp lý năm 2006;
2. Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;
3. Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý;
4. Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý;
5. Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020;
6. Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ Tư pháp ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ viêc trợ giúp pháp lý;
7. Nghị định số 14/2013/NĐ-CP Ngày 05/02/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
8. Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TAND ngay 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

 BBT 

Tin cùng chuyên mục