Legatus

Xây dựng văn bản QPPL

Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

5/23/2017 9:15:27 AM
1. Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2015; XEM TẠI ĐÂY
2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL. XEM TẠI ĐÂY
3. Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 ban hành Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành. XEM TẠI ĐÂY
4. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế; XEM TẠI ĐÂY
5. Thông tư số 01/2015/TT-BTP về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế. XEM TẠI ĐÂY
6. Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. XEM TẠI ĐÂY 

7.Kế hoạch số 01/KH-UBND tỉnh ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2017 gtrên địa bàn tỉnh Bình Phước. XEM TẠI ĐÂY

P.XD&KTVB 

Tin cùng chuyên mục