Legatus

Kiểm soát thủ tục hành chính

Bình Phước công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

5/23/2017 8:18:38 AM
Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 2403/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch và Liên thông thuộc thẩm quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 2401/QĐ-UBND vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo các Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp, Hộ tịch và lĩnh vực Nuôi con nuôi. Cụ thể:
Trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp có 03 thủ tục hành chính cơ bản gồm các thủ tục: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam); Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).
Trong lĩnh vực Hộ tịch có 38 thủ tục hành chính, trong đó 01 TTHC được thực hiện tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu; 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã; 02 TTHC liên thông.
Trong lĩnh vực Nuôi con nuôi có 06 thủ tục hành chính, trong đó 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.
Việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa  kịp thời các TTHC trong các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp, Hộ tịch và lĩnh vực Nuôi con nuôi không những tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân tham gia thực hiện TTHC mà còn là cơ sở pháp lý cho cán bộ, công chức thực hiện thống nhất các TTHC trên địa bàn tỉnh.
Tải nội dung các Quyết định tại đây:

Nguyễn Thị Xuân 

Tin cùng chuyên mục