Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

11/28/2018 9:46:40 AM

 Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

 Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội năm 2018 (viết tắt là Kế hoạch số 192/KH-UBND).

Theo đó, trong Quý IV/2018, Đoàn Kiểm tra Liên ngành theo Kế hoạch số 192/KH-UBND của UBND tỉnh gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế do đồng chí Lê Tiến Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội tại các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế và UBND các huyện, thị xã.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Hội trường của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 Theo báo cáo của các đơn vị được kiểm tra (Niên độ tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018), từ sau khi Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh có hiệu lực thi hành, các đơn vị được kiểm tra đã tổ chức triển khai thực hiện tốt trong công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi, lĩnh vực và địa bàn qun lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân và công dân về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, lao động và thương binh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá tốt, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao; đồng thời không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài hoặc vượt cấp và không có tình trạng cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi thường.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Hội trường UBND huyện Chơn Thành

 Mặt khác, qua công tác theo dõi, kiểm tra hàng năm, tình hình vi phạm pháp luật trong 03 lĩnh vực nêu trên vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Kết quả: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tổ chức các cuộc kiểm tra và tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, với tổng số tiền là 573.761.000 đồng (Năm trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi mốt ngàn đồng). Trong đó:

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Đã tổ chức kiểm tra và xử phạt hành chính, với tổng số tiền là 313.415.000 đồng (Ba trăm mười ba triệu bốn trăm mười lăm ngàn đồng).

- Lĩnh vực Y tế: Đã tổ chức kiểm tra và xử phạt hành chính, với tổng số tiền là 256.096.000 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu không trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

- Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: Đã tổ chức kiểm tra và xử phạt hành chính, với tổng số tiền là 4.250.000 đồng (Bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

Đại diện Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú phát biểu ý kiến về một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật

Thông qua công tác kiểm tra, đại diện các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo, giải trình với Đoàn kiểm tra về các vấn đề liên quan đến việc thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; đồng thời các đơn vị đã trình bày một số vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống các văn bản pháp luật do Trung ương và UBND tỉnh ban hành. Cụ thể như:

* Đối với một số quy định của Trung ương:

- Hiện nay Chính Phủ chưa quy định: việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hủy hoại đất vào Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chưa quy định rõ về trình tự, thủ tục tịch thu tang vật vi phạm là khoáng sản theo Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

- Các trường hợp đề nghị công nhận quyền sử dụng đất có thời điểm sử dụng đất sau 01/7/2004 hoặc nguồn gốc sử dụng đất sau ngày 01/01/2008 mà không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật nhưng hiện nay vẫn chưa có quy định để giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Do vậy, khi một thửa đất có vị trí thuận lợi cho đầu tư hoặc có khả năng thế chấp huy động vốn, nhưng vướng mắc về việc cấp giấy chứng nhận sẽ cản trở việc đầu tư kinh doanh.

* Đối với một số quy định của tỉnh:

- Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 quy định về thẩm quyền xem xét, bố trí các ngành, nghề, dự án không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của UBND tỉnh thì do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh nhưng chưa có hướng dẫn hoặc quy định, quy chế rõ để thực hiện vì hiện nay không có quy định về thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của tỉnh.

- Theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 quy định về thẩm định địa điểm xây dựng cơ sở chăn nuôi chưa có hướng dẫn cụ thể cơ quan có thẩm quyền thẩm định trình tự, thủ tục theo bộ thủ tục hành chính nào.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú

Sau khi kết thúc buổi làm việc tại các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc và kịp thời của các đơn vị; đồng thời đề nghị các đơn vị được kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo, bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh có điều kiện trong tất cả các lĩnh vực.

 Đồng chí Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Trưởng đoàn Kiểm tra nêu một số ý kiến và phát biểu kết luận sau buổi làm việc tại UBND huyện Chơn Thành

Nhìn chung, công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác theo dõi thi hành pháp luật. Sau kết quả công tác kiểm tra theo Kế hoạch 192/KH-UBND của UBND tỉnh, Đoàn Kiểm tra đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện.

Có thể nói, qua công tác kiểm tra lần này, Đoàn Kiểm tra đã cùng với các đơn vị được kiểm tra kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội nói riêng, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật./.

Võ Hồng Khanh

Tin cùng chuyên mục