Legatus

Hành chính tư pháp

Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

11/6/2018 8:58:37 AM

 Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Lê Trung Hiếu

 Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 04/10/2018 của Sở Tư pháp về .  Theo đó, trong tháng 10 và tháng 11/2018, Đoàn Kiểm tra số 49 do đồng chí Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018 tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Bù Đăng.

  (Đoàn kiểm tra số 49 làm việc tại Phòng Tư pháp huyện Bù Đăng)

Đoàn kiểm tra số 49 đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp với các nội dung như: Chứng thực, hộ tịch, xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành; công tác cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành....

Tại các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả tích cực mà Phòng Tư pháp đã đạt được ở công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện công tác tư pháp theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp ở các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Kết thúc kiểm tra, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị được kiểm tra rà soát, bổ sung, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, hạn chế, đề nghị lãnh đạo địa phương được kiểm tra có biện pháp chỉ đạo thực hiện để khắc phục những khó khăn, hạn chế và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp những năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục