Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bình Phước hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

10/17/2018 8:14:36 AM

 BÌNH PHƯỚC HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2018

Ngày pháp luật năm 2018 được bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018 

Đó là yêu cầu về tổ chức “Ngày pháp luật” tại Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, trong môi trường kinh doanh và trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân; Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng  nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 - 30/11/2018, cao điểm là tuần lễ từ ngày 05 - 11/11/2018.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới trên tất cả các mặt đời sống xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế...

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                             Nguyễn Thanh

          

Tin cùng chuyên mục