Legatus

Thanh niên

Giới thiệu Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

5/5/2017 4:14:14 PM
Chi đoàn Sở Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 203-QĐ/ĐTN ngày 21/10/2016 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc giải thể Đoàn cơ sở và thành lập Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.  Hiện tại, Chi đoàn Sở Tư pháp gồm 29 đoàn viên. Trong đó, Số Đoàn viên nữ là 19, nam là 10; Đảng viên là 10; dân tộc thiểu số là 02.
I. Chức năng, nhiệm v
1. Chức năng
 Là một t chc chính tr - xã hi ca đoàn viên, thanh niên Sở Tư pháp, làđội dự bị tin cy cĐảng ủy Sở, thường xuyên b sung lc lượng đảng viên trcho Đảng ủy; lc lượng kế tc trung thành s nghip cách mng v vang cĐảng và Nhà nước xây dựng.
 Đây là môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, rèn luyn vmi mt cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện ca tui tr góp phn tích cc vào vic thc hin các nhim v chính trị, chuyên môn của cơ quan; là b phđại din, chăm lo và bảo v quyn li hp pháp ca đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp.
2. Nhiệm v
a) Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa:
Tuyên truyền, giáo dc lý tưởng, đạđức cách mng, nn tng tư tưởng,đường li, quan điểm cĐảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước, truyn thng văn hoá, lịch s ca dân tc, truyn thng đấu tranh cách mng cĐảng và truyn thng v vang cĐoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên.
Xây dựng và đẩy mnh các phong trào thi đua lao động, hc tp, rèn luyn cho đoàn viên, tạo môi trường hc tp và rèn luyn thiết thc, b ích cho đoàn viên; động viên, khích lệ đoàn viên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thc hin tt nhim v chuyên môn.
b) Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền:
Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân. Thc higiới thiệu những đoàn viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt và hội tụ đủ các điều kiện cho Đảng ủy để xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; giới thiu chuyđảng viên chính thc; góp ý xây dng t chđảng, cán bđảng viên; đề xut các gii pháp phát huy vai trò ca t chĐoàn trong việc thc hin nhim v chính tr ccơ quan.
c) Phong trào “ xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”
Nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và kinh tế tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quán triệt sâu sắc trong đoàn viên thanh niên các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà nghị quyết Đảng đã đề ra.. tích cực nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.
Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm bản thân, trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và trách nhiệm đối với nhân dân)
    Thực hin các khác nhim v do Đảng y, các hođộng do Đoàn cấp trên trc tiếp phát động, t chc và chỉ đạo.
II. Cơ cấu t chc
 Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa I nhim k (2017-2019) được bầu ra và được Ban Thường vụ Đoàn khối chuẩn y theo Quyết định số 273-QĐ/ĐTN gm 05đồng chí. Cụ thể:
Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa I nhim k (2017-2019) 
 
1. Đồng chí Bùi Quang Anh Giao - Bí Thư
2.  Đồng chí Lưu Trường Giang - Phó Bí Thư 
3. Đồng chí Dương Công Giảng - y viên
4.  Đồng chí Nguyn Th Thành Nhân - y viên
5. Đồng chí Phm Th Hường - Ủy viên
ĐTN
 
 

 

Tin cùng chuyên mục