Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác Thi hành pháp luật về xử lý VPHC và TDTHPL

8/15/2018 2:50:56 PM

Tin cùng chuyên mục