Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

BÌNH PHƯỚC CHỈ ĐẠO CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

7/30/2018 4:30:48 PM

 BÌNH PHƯỚC CHỈ ĐẠO CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

 

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (viết tắt là Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg); Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 2121/UBND-NC về việc chuyển nhiệm vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định chuyển nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng như UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức bàn giao tài liệu, hồ sơ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trước khi bàn giao cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật, qua đó phòng ngừa, hạn chế hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả  về việc phối hợp thực hiện trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi Bộ Tư pháp.

2. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch:

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phổ biến nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh để thực hiện thống nhất, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phần II Công văn số 1306/UBND-NC ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để tiếp tục thực hiện trong tổng thể việc chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. UBND các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo, giao Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; đồng thời phổ biến Quyết định này đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, công chức Văn hóa – Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nhiệm vụ tại điểm 2 Công văn này sao cho phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho công chức Văn hóa – Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện để đảm bảo sự thống nhất và đúng quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; báo cáo kết quả triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo văn bản này và nội dung phần II Công văn số 1306/UBND-NC ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch) chậm nhất ngày 10/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Trung ương theo quy định./.

 

                                                                                        Hà Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục