Legatus

Hoạt động của BCH Đảng bộ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và Nghị quyết số 21-NQ/TW về "công tác dân số trong tình hình mới"

7/30/2018 9:07:54 AM

Tin cùng chuyên mục