Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bình Phước tiến hành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

7/30/2018 8:03:48 AM

 Bình Phước tiến hành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 1313/UBND-NC ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng về tình hình thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn để có sự hướng dẫn kịp thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtNgày 10/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 39/KH-STP về kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra UBND 11 huyện, thị xã và 09 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018 và một số xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới những năm trước với những nội dung kiểm tra được quy định trong Quyết định 619/QĐ-TTg. Việc kiểm tra được tiến hành trong tháng 7 và tháng 8/2018.

Sau đây là toàn văn Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 10/7/2018./.


                                                                             Nguyễn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

Tin cùng chuyên mục