Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Kết quả công tác kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

7/27/2018 2:21:13 PM

 

Kết quả công tác kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Phước, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Công văn số 1218/BCĐPT ngày 24/5/2018 về việc phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Ngày 04/6/2018, Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 34/KH-STP về kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (viết tắt là Kế hoạch số 34).

Theo đó, trong tháng 6 và tháng 7/2018, Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch số 34 gồm đại diện: Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp); Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của các thôn, ấp, khu phố (viết tắt là ấp) tại 11 xã, phường (viết tắt là xã) gồm: Phú Sơn (Bù Đăng); Thanh Hòa (Bù Đốp); Tân Lợi (Đồng Phú); Tân Đồng (Đồng Xoài); Lộc Thạnh (Lộc Ninh); Long Hưng (Phú Riềng); Minh Long (Chơn Thành); Thác Mơ (Phước Long); Đa Kia (Bù Gia Mập); An Lộc (Bình Long); Thanh An (Hớn Quản). Tham gia cùng Đoàn Kiểm tra còn có các đồng chí là đại diện một số phòng, ban cấp huyện và đơn vị được kiểm tra là UBND cấp xã, một số thành phần ở thôn, ấp theo Kế hoạch số 34 của Sở Tư pháp.

 

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Hội trường UBND

phường An Lộc, thị xã Bình Long

 

Theo báo cáo của các đơn vị và qua công tác kiểm tra thực tế cho thấy, từ sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành hương ước mẫu của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước (viết tắt là Quyết định số 52), 80 ấp/11 xã, phường được kiểm tra đều đã xây dựng các bản hương ước, quy ước.

Tính đến nay, hầu hết các xã được kiểm tra theo Kế hoạch số 34 đều triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng hương ước, quy ước theo Quyết định số 52 của UBND tỉnh. Một số xã, phường đã cử đại biểu tham gia các lớp tập huấn do UBND cấp huyện và tỉnh tổ chức. Ở một số đơn vị, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã phối hợp với công chức Văn hoá - Xã hội, UBMTTQVN cấp xã tham mưu UBND cùng cấp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện công tác này tại địa phương.

 

Ý kiến của cán bộ ấp trong buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

tại Hội trường UBND xã Minh Long, huyện Chơn Thành

 

Các bản hương ước, quy ước của các ấp sau khi được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt đã được UBND cấp xã, phường phô tô và gửi Ban Điều hành ấp giữ 01 bản để thường xuyên phổ biến, vận động người dân trong ấp thực hiện tốt các nội dung được quy định trong các bản hương ước, quy ước và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa của ấp, khu phố; đồng thời tiến hành phổ biến trên hệ thống loa phát thanh ở cơ sở; đưa tin các tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện hương ước, quy ước và tổ chức họp dân để phổ biến đến từng hộ dân.

  Các bản hương ước, quy ước trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đảm bảo có sự thẩm định của Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Đa số nội dung các hương ước, quy ước phù hợp với với các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với thuần phong mỹ tục và tập quán tốt đẹp của địa phương, được tổ chức họp thông qua, lấy ý kiến của người dân trong ấp, đạt ít nhất 2/3 tổng số đại biểu hộ gia đình tham dự trở lên và có quá nửa biểu quyết thống nhất thông qua.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm điểm thực hiện hương ước, quy ước hàng năm được một số khu dân cư thực hiện; có một số khu dân cư thực hiện và lồng ghép vào các cuộc họp, lễ tổng kết các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư, các ngày hội; đồng thời coi việc đánh giá và thực hiện các nội dung theo quy định của hương ước, quy ước là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét “Gia đình văn hóa”, “thôn, ấp văn hóa hàng năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì qua công tác kiểm tra tình hình hương ước, quy ước tại các ấp của 11 xã đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế như:

- Sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền còn chưa được thường xuyên, thiếu chặt chẽ và chưa đồng bộ. Việc thẩm định, trình và phê duyệt các bản hương ước, quy ước ở một số địa phương còn chậm.

- Nội dung các bản hương ước, quy ước còn tương đối dài và sao chép của nhau; một số bản hương ước, quy ước chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời, còn mang tính hình thức; nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn ở khu dân cư; nội dung của hương ước, quy ước còn quy định lại các quy định của pháp luật. Việc tổ chức họp dân để lấy ý kiến và thông qua bản hương ước, quy ước ở một số khu dân cư còn khó khăn, hình thức.

- Việc thực hiện hương ước, quy ước ở một số thôn, ấp còn chưa nghiêm túc. Một số hủ tục, thói quen sinh hoạt lạc hậu vẫn chưa được xóa bỏ triệt để, các vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện hương ước, quy ước là vi phạm các quy định về: tổ chức cưới hỏi còn linh đình, ma chay (để người chết quá 48 giờ mới chôn cất), bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,; trong đó có một số cán bộ, đảng viên; cá biệt có một số hương ước, quy ước còn có nội dung trái quy định của pháp luật như quy định: “…để người chết trong nhà không quá 72 giờ”. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhà văn hóa của một số ấp đã xuống cấp, chưa đảm bảo đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, phổ biến hương ước, quy ước. Công tác lưu hồ sơ và các tài liệu chưa đầy đủ, chưa khoa học, có nơi còn làm thất lạc. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện hương ước, quy ước còn hạn chế, chưa thường xuyên.

- Đa số các thôn, ấp, khu phố chưa tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước hàng năm.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã giải đáp, trả lời những ý kiến, vướng mắc của các cơ quan, khu dân cư; đồng thời ghi nhận những kết quả đã đạt được của các xã nói chung và của các thôn, ấp, khu phố nói riêng; đồng thời, sau mỗi đợt kiểm tra; Đoàn Kiểm tra đã đề nghị: UBND cấp huyện và cấp xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với công tác này; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các bản hương ước, quy ước mới cho phù hợp với các quy định của pháp luật, nội dung cần ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và sát với tình hình thực tế của từng địa phương hơn; Tăng cường chỉ đạo các ngành có liên quan trong việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện sau khi hương ước, quy ước được phê duyệt bằng nhiều hình thức phù hợp; Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác này tại các thôn, ấp; Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên sinh hoạt tại cộng đồng dân cư tích cực thực hiện nội dung đã được đề ra trong các bản hương ước, quy ước; đồng thời, lồng ghép việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện tiêu chí đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

                                                              Nguyễn Thanh

 

Tin cùng chuyên mục