Legatus

Đảng bộ sở tư pháp

Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

7/24/2018 9:26:13 AM

 Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

 

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước về việc học tập, quán triệt, tuyền truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Ngày 09/7/2018, Đảng ủy Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 70-KH/ĐUK nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 (khóa XII) của Đảng là nhiệm vụ quan trọng quyết định hiệu quả việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đảng ủy yêu cầu các đảng viên phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Việc nghiên cứu học tập, thực hiện các Nghị quyết là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, công chức, viên chức với 3 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ "; Nghị quyết số 27 –NQ/TW, ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28- NQ/ TW, ngày 23/5/2018 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".  

Đảng ủy Sở yêu cầu Bí thư các chi bộ trực thuộc trực tiếp tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tại đợt sinh hoạt chi bộ tháng 7/2018 đến toàn thể đảng viên thuộc chi bộ mình; đồng thời cũng yêu cầu các tổ chức đoàn thể Sở tổ chức phổ biến, triển khai các Nghị quyết cho đoàn viên thuộc tổ chức mình. Bí thư Đảng ủy xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và gửi về Chi bộ nơi công tác; đồng thời gửi thêm 01 bản về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) và Đảng vụ Sở để theo dõi.

Sau khi học tập Nghị quyết tất cả đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên thuộc các tổ chức đoàn thể tham gia học tập Nghị quyết đều viết thu hoạch cá nhân. Chi bộ, tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết lồng ghép báo cáo kết quả viết bài thu hoạch. Việc tham gia học tập Nghị quyết và viết thu hoạch được xem là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm./.

                                                                               Nguyễn Thanh

Tin cùng chuyên mục