Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

7/12/2018 8:42:06 AM

 BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 03/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1873/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo Công văn số 1873/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo đúng quy định tại Thông tư.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Thông tư nhằm bảo đảm cho công tác đánh giá, chấm điểm và xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.

         3. Các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính trong tổ chức thực hiện Thông tư.

Dưới đây là toàn văn Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 

                                                                                                                                      Hà Thị Nguyệt

Tin cùng chuyên mục