Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

6/29/2018 3:11:27 PM

 BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngày 07/6/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là XLVPHC) nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về XLVPHC để đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực này.

Theo đó, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018, Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh kết hợp với kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 11 UBND huyện, thị xã và Phòng, đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong công tác tham mưu về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết, theo dõi và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình kiểm tra. Sau khi kết thức đợt kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu và hồ sơ có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo nội dung yêu cầu của Kế hoạch này để phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn Kiểm tra.

Dưới đây là toàn văn Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh

                                                                             Võ Hồng Khanh

 

  

Tin cùng chuyên mục