Legatus

VB chỉ đạo điều hành

Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp ...

    Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp  ...

Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

7 view Xem chi tiết

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

    V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

Gửi phòng Tư pháp các huyện, thị xã

12 view Xem chi tiết

Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê ...

    Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê  ...

Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê Nguyên Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ

83 view Xem chi tiết

Thông báo ý kiến kết luận Giao ban tháng 10.2018

    Thông báo ý kiến kết luận Giao ban tháng 10.2018

Thông báo ý kiến kết luận Giao ban tháng 10.2018

47 view Xem chi tiết

Trả lời kiến nghị cử tri

    Trả lời kiến nghị cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri

80 view Xem chi tiết

Một số vấn đề cần biết về chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI

    Một số vấn đề cần biết về chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI

Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam. ...

9 view Xem chi tiết

Tài liệu Hướng dẫn xét thi đua - Khen thưởng

    Tài liệu Hướng dẫn xét thi đua - Khen thưởng

18 view Xem chi tiết

Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ...

    Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số Văn phòng công chứng trên địa  ...

Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, quý IV năm 2018

61 view Xem chi tiết

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương ...

    Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng  ...

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương năm 2018

74 view Xem chi tiết

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

    Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

66 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10