Legatus

Văn bản cấp tỉnh

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về ...

    Quyết định 46/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước Sửa đổi, bổ sung một số điều của  ...

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 27/12/2015.

349 view Xem chi tiết

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của tỉnh Bình Phước Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển ...

    Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của  tỉnh Bình Phước Quy định phân cấp  ...

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...

772 view Xem chi tiết