Legatus

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP ...

    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUY CHẾ  PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP  ...

Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật ...

156 view Xem chi tiết

Các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật

    Các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật

191 view Xem chi tiết