Legatus

Hành chính tư pháp

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

    V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

Gửi phòng Tư pháp các huyện, thị xã

12 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình ...

    Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình  ...

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 20/7/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn ...

193 view Xem chi tiết

Thông báo thực hiện công văn số 501/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

    Thông báo thực hiện công văn số 501/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

694 view Xem chi tiết

Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký ...

    Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký  ...

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn ...

491 view Xem chi tiết

Công văn V/v ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

    Công văn V/v ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

Công văn V/v ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

185 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

    Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn  ...

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 04/10/2018 của Sở Tư pháp về . Theo đó, trong tháng 10 và tháng 11/2018, Đoàn Kiểm tra số 49 do đồng chí Lê Tiến Hiếu ...

35 view Xem chi tiết

Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

    Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

146 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý Hộ tịch năm ...

    Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản  ...

Ngày 28/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho đại biểu là lãnh đạo, công chức ...

537 view Xem chi tiết

Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

    Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước  ...

Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

189 view Xem chi tiết

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng HCTP

    Các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng HCTP

277 view Xem chi tiết
1 2