Legatus

Hành chính tư pháp

Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình ...

    Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình  ...

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 20/7/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn ...

116 view Xem chi tiết

Thông báo thực hiện công văn số 501/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

    Thông báo thực hiện công văn số 501/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

566 view Xem chi tiết

Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký ...

    Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký  ...

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn ...

395 view Xem chi tiết

Công văn V/v ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

    Công văn V/v ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

Công văn V/v ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

126 view Xem chi tiết

Công văn về việc ghi chú li hôn đối với bà Đinh Thị Thu sinh ngày 28/01/1986

    Công văn về việc ghi chú li hôn đối với bà Đinh Thị Thu sinh ngày 28/01/1986

Công văn về việc ghi chú li hôn đối với bà Đinh Thị Thu sinh ngày 28/01/1986

155 view Xem chi tiết

Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

    Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

86 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý Hộ tịch năm ...

    Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản  ...

Ngày 28/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho đại biểu là lãnh đạo, công chức ...

418 view Xem chi tiết

Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

    Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước  ...

Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

136 view Xem chi tiết

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng HCTP

    Các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng HCTP

207 view Xem chi tiết

Thông báo kết quả giải quyết Hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

    Thông báo kết quả giải quyết Hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Thông báo kết quả giải quyết Hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

131 view Xem chi tiết
1 2