Legatus

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác bồi thường nhà nước trên địa ...

    Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác bồi thường nhà nước trên địa  ...

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2018, ngày06/12/2018 Sở Tư ...

27 view Xem chi tiết

Hội nghị giao ban công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2018

    Hội nghị giao ban công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2018.

42 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

    Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 04/10/2018 của Sở Tư pháp về . Theo đó, trong tháng 10 và tháng 11/2018, Đoàn Kiểm tra số 49 do đồng chí Lê Tiến Hiếu ...

94 view Xem chi tiết

Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

    Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

179 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý Hộ tịch năm ...

    Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý Hộ tịch năm  ...

Ngày 28/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho đại biểu là lãnh đạo, công chức ...

583 view Xem chi tiết

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về công tác chứng thực

    Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về công tác chứng  ...

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện ...

40 view Xem chi tiết

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

    V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

Gửi phòng Tư pháp các huyện, thị xã

53 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình ...

    Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa  ...

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 20/7/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn ...

232 view Xem chi tiết

Thông báo thực hiện công văn số 501/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

    Thông báo thực hiện công văn số 501/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng  ...

789 view Xem chi tiết

Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký ...

    Sở tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật  ...

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn ...

540 view Xem chi tiết
1 2