Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bình Phước bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ...

    Bình Phước bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ...

Thực hiện Công văn số 2121/UBND-NC, ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước (gọi tắt là ...

118 view Xem chi tiết

Bình Phước tiến hành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn ...

    Bình Phước tiến hành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn ...

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

177 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức lớp tập huấn Công tác hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh

    Bình Phước tổ chức lớp tập huấn Công tác hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về tổ chức lớp tập huấn công tác hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh

263 view Xem chi tiết

Họp đoàn Kiểm tra phân công nhiệm vụ thành viên về đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp ...

    Họp đoàn Kiểm tra phân công nhiệm vụ thành viên về đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp ...

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

119 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC ...

    BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC ...

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo ...

228 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC CHỈ ĐẠO CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

    BÌNH PHƯỚC CHỈ ĐẠO CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, ...

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

210 view Xem chi tiết

Kết quả công tác kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, ...

    Kết quả công tác kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ...

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình ...

132 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” ...

    BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, ...

Thực hiện các văn bản của Trung ương về thực hiện Đề án “Hợp tác quốc tế phòng, chống mua bán người”

81 view Xem chi tiết

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2018

    SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2018

Sáng ngày 20/7/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 7/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ...

111 view Xem chi tiết

Bình Phước phấn đấu đến năm 2021, 100% số người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp ...

    Bình Phước phấn đấu đến năm 2021, 100% số người đang chấp hành hình phạt tù; ...

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho ...

145 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6