Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp ...

    Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp  ...

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, ...

25 view Xem chi tiết

Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho ...

    Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho  ...

Nhằm tìm kiếm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi ...

53 view Xem chi tiết

Bình Phước hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

    Bình Phước hưởng ứng

Ngày pháp luật năm 2018 được bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

51 view Xem chi tiết

Bình Phước tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

    Bình Phước tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn  ...

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 2464/UBND-NC về việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

85 view Xem chi tiết

Luật An ninh mạng và một số nội dung cần biết

    Luật An ninh mạng và một số nội dung cần biết

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi ...

57 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

    Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm  ...

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

17 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 10/2018

    Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng  ...

Sáng ngày 12/10/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 10/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ...

84 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản ...

    Kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm  ...

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản ...

69 view Xem chi tiết

Bình Phước tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm

    Bình Phước tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm

Ngày 12/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân vảo vệ ANTQ tỉnh ban ...

47 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023

    Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh ký kết  Chương trình phối hợp công tác giai đoạn  ...

Thực hiện Chương trình phối số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp ...

62 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7