Legatus

Xây dựng văn bản QPPL

Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL

    Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình ...

303 view Xem chi tiết

Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

    Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

225 view Xem chi tiết

Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015

    Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015

Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015

234 view Xem chi tiết

Một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực XD&KTVB

    Một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực XD&KTVB

264 view Xem chi tiết

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ...

    Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  ...

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

562 view Xem chi tiết