Legatus

Xây dựng văn bản QPPL

Một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực XD&KTVB

    Một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực XD&KTVB

90 view Xem chi tiết

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ...

    Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  ...

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

270 view Xem chi tiết

Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

    Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm  ...

Một số văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

63 view Xem chi tiết

Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015

    Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015

Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015

87 view Xem chi tiết