Legatus

Kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tư pháp

    Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tư pháp

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tư pháp

105 view Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh ...

    Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh  ...

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết ...

232 view Xem chi tiết

Bình Phước công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ...

    Bình Phước công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của  ...

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ ...

1210 view Xem chi tiết

Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Bình phước về việc công bố thủ tục ...

    Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Bình phước về việc công bố thủ tục  ...

Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Bình phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và ...

91 view Xem chi tiết

Thông báo danh danh mục các thủ tục hành chínhThủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ...

    Thông báo danh danh mục các thủ tục hành chínhThủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  ...

Thông báo danh danh mục các thủ tục hành chínhThủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp và tại ...

127 view Xem chi tiết

Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ ...

    Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc  ...

Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên ...

177 view Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh ...

    Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi  ...

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết ...

94 view Xem chi tiết

Tăng cường công tác Kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

    Tăng cường công tác Kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình  ...

Nhằm tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính địa bàn tỉnh, ngày 11/6/2014, ...

268 view Xem chi tiết