Legatus

Công tác Thanh tra

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương ...

    Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương  ...

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương năm 2018

74 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn Thành năm 2018

137 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc Việt năm 2018

129 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Hớn ...

    	Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Hớn  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Hớn Quản năm 2018

110 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Ngọc Tuyền

    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Ngọc Tuyền

151 view Xem chi tiết

Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm ...

    Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình  ...

Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước về việc thanh tra chuyên ngành đối với một ...

265 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ năm 2018

160 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh Long năm 2008

139 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt hành chính VPCC Nguyễn Ngọc TuyềnNôi

    Quyết định xử phạt hành chính VPCC Nguyễn Ngọc TuyềnNôi

143 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Viết Hệ

    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Viết Hệ

166 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5