Legatus

Công tác Thanh tra

Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm ...

    Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm  ...

Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước về việc thanh tra chuyên ngành đối với một ...

136 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ năm 2018

92 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh Long năm 2008

67 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt hành chính VPCC Nguyễn Ngọc TuyềnNôi

    Quyết định xử phạt hành chính VPCC Nguyễn Ngọc TuyềnNôi

88 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Viết Hệ

    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Viết Hệ

100 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn Thành năm 2018

65 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc Việt năm 2018

75 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Hớn ...

    	Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Hớn Quản năm 2018

58 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Ngọc Tuyền

    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Ngọc Tuyền

92 view Xem chi tiết

Quyết định xử vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Quốc Việt

    Quyết định xử vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Quốc Việt

123 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5