Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Các thông báo về tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài ...

    Các thông báo về tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

12 view Xem chi tiết

Các Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ, cấp thẻ

    Các Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ, cấp thẻ

26 view Xem chi tiết

Thông báo Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật hợp danh Việt Nam - Chi nhánh ...

    Thông báo Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật hợp danh  ...

cho Công ty luật hợp danh Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước và Chi nhánh Văn phòng luật sư Hồ Tâm Đức

12 view Xem chi tiết

Thông báo V/v công bố danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ...

    Thông báo V/v công bố danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn  ...

Thông báo V/v công bố danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

17 view Xem chi tiết

V/v đính chính Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc công bố ...

    V/v đính chính Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp  ...

V/v đính chính Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu ...

25 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10