Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác Thi hành pháp luật về ...

    Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác Thi hành pháp luật về  ...

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác Thi hành pháp luật về xử lý VPHC và TDTHPL

62 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...

    BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH  THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  ...

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ...

93 view Xem chi tiết

Danh mục văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp ...

    Danh mục văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp  ...

84 view Xem chi tiết

Bình Phước ban hành kế hoạch dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về ...

    Bình Phước ban hành kế hoạch dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về  ...

Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ...

342 view Xem chi tiết

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý VPHC năm 2018 trên địa bàn ...

    Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý VPHC năm 2018 trên địa bàn  ...

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý VPHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

161 view Xem chi tiết
1 2 3