Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

Danh mục văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp ...

    Danh mục văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp  ...

17 view Xem chi tiết

Bình Phước ban hành kế hoạch dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về ...

    Bình Phước ban hành kế hoạch dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về  ...

Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ...

167 view Xem chi tiết

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý VPHC năm 2018 trên địa bàn ...

    Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý VPHC năm 2018 trên địa bàn  ...

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý VPHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

88 view Xem chi tiết

Một số điểm mới Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định ...

    Một số điểm mới Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  ...

Một số điểm mới Nghị định số 97/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số ...

387 view Xem chi tiết

Danh mục các văn bản do trung ương và HĐND, UBND tỉnh bản hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong ...

    Danh mục các văn bản do trung ương và HĐND, UBND tỉnh bản hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong  ...

Danh mục các văn bản do trung ương và HĐND, UBND tỉnh bản hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong tháng 7/2017

64 view Xem chi tiết
1 2 3