Legatus

Thông tin tuyên truyền

Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018

    Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018

Trên cơ sở các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ...

33 view Xem chi tiết

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, ...

    Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,  ...

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

89 view Xem chi tiết

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá ...

    Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá  ...

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

88 view Xem chi tiết

Luật đo đạc và bản đồ

    Luật đo đạc và bản đồ

Luật đo đạc và bản đồ

81 view Xem chi tiết

Luật Quốc phòng

    Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng

95 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng bảo vệ ...

    Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và  ...

Thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; công tác phòng, chống tội phạm ...

26 view Xem chi tiết

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

    Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

97 view Xem chi tiết

Luật Tố cáo

    Luật Tố cáo

Luật Tố cáo

97 view Xem chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số  ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

88 view Xem chi tiết

Luật Cạnh tranh

    Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh

88 view Xem chi tiết
1 2 3