Legatus

Thi đua, khen thưởng

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tại cuộc họp ...

    Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tại cuộc họp  ...

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tại cuộc họp xét khen thưởng chuyên đề năm 2017

95 view Xem chi tiết

Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua - ...

    Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua -  ...

Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua - Khen thưởng Sở

110 view Xem chi tiết

Hướng dẫn về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

    Hướng dẫn về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN ngày 29/3/2016 củ Sở Khoa học và công nghệ

114 view Xem chi tiết

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ...

    Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP  ...

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại ...

77 view Xem chi tiết

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, ...

    Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất ...

72 view Xem chi tiết

Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017 Khối Thi đua cơ quan tư pháp các tỉnh ...

    Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017 Khối Thi đua cơ quan  ...

Sáng 20/11, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – ...

103 view Xem chi tiết

Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội đồng sáng ...

    Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về  việc kiện toàn  ...

Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp

106 view Xem chi tiết

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

    Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua,  ...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

74 view Xem chi tiết

Quy định mới về thi đua khen thưởng

    Quy định mới về thi đua khen thưởng

Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

312 view Xem chi tiết

Các quyết định khen thưởng tổng kết năm 2015 cho tập thể , cá nhân thuộc Sở Tư pháp

    Các quyết định khen thưởng tổng kết năm 2015 cho tập thể , cá nhân thuộc Sở  ...

Các quyết định khen thưởng tổng kết năm 2015 cho tập thể , cá nhân thuộc Sở Tư pháp

66 view Xem chi tiết
1 2 3