Legatus

Thi đua, khen thưởng

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.

    Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.

34 view Xem chi tiết

Tài liệu Hướng dẫn xét thi đua - Khen thưởng

    Tài liệu Hướng dẫn xét thi đua - Khen thưởng

51 view Xem chi tiết

Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017 Khối Thi đua cơ quan tư pháp các tỉnh ...

    Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017 Khối Thi đua cơ quan tư pháp các tỉnh  ...

Sáng 20/11, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – ...

151 view Xem chi tiết

Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội đồng sáng ...

    Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về  việc kiện toàn Hội đồng sáng  ...

Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp

166 view Xem chi tiết

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

    Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

126 view Xem chi tiết

Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp ...

    Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận  ...

Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

33 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tại cuộc họp ...

    Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng  ...

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tại cuộc họp xét khen thưởng chuyên đề năm 2017

140 view Xem chi tiết

Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua - ...

    Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ  ...

Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua - Khen thưởng Sở

170 view Xem chi tiết

Hướng dẫn về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

    Hướng dẫn về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình  ...

Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN ngày 29/3/2016 củ Sở Khoa học và công nghệ

160 view Xem chi tiết

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ...

    Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  ...

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại ...

125 view Xem chi tiết
1 2 3