Legatus

Nội quy, quy chế của Sở

Quyết định số 15 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân ...

    Quyết định số 15 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân  ...

Quyết định số 15 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bình ...

100 view Xem chi tiết

Quyết định ban hành Nội quy cơ quan của Sở Tư pháp

    Quyết định ban hành Nội quy cơ quan của Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Nội quy cơ quan của Sở Tư pháp

141 view Xem chi tiết

Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

    Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

83 view Xem chi tiết

Quyết định ban hành Nội Quy tiếp công dân của Sở Tư pháp

    Quyết định ban hành Nội Quy tiếp công dân của Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Nội Quy tiếp công dân của Sở Tư pháp

96 view Xem chi tiết