Legatus

Công văn

Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công ...

    Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công  ...

Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn

55 view Xem chi tiết

Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh ...

    Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh  ...

Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh Chia An

50 view Xem chi tiết

Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy ...

    Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy  ...

Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch, Phiếu lý lịch tư pháp

52 view Xem chi tiết

Công văn số 685/STP-VP ngày 27/10/2016 về việc đôn đốc báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số ...

    Công văn số 685/STP-VP ngày 27/10/2016 về việc đôn đốc báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số  ...

Công văn số 685/STP-VP ngày 27/10/2016 về việc đôn đốc báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số 04/TT-BTP

42 view Xem chi tiết

Công văn hướng dẫn báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư ...

    Công văn hướng dẫn báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư  ...

Công văn hướng dẫn báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp

43 view Xem chi tiết

Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

    Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị  ...

Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

155 view Xem chi tiết

Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông ...

    Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang  ...

Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông Wang Chen -Hsi; ông Huan Yi-Hsiang; ông Song Dai Hak

50 view Xem chi tiết

Công văn số 665/STP-BTTP về việc hướng dẫn cá Tổ chức hành ghề Luật sư, các Chi nhánh của các ...

    Công văn số 665/STP-BTTP về việc hướng dẫn cá Tổ chức hành ghề Luật sư, các  ...

Công văn số 665/STP-BTTP về việc hướng dẫn cá Tổ chức hành ghề Luật sư, các Chi nhánh của các Tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh báo ...

54 view Xem chi tiết

Công văn số 666/STP-BTTP ngày 21/10/2016 về việc hướng dẫn báo cáo theo quy định tại Thông tư số ...

    Công văn số 666/STP-BTTP ngày 21/10/2016 về việc hướng dẫn báo cáo theo quy định  ...

Công văn số 666/STP-BTTP ngày 21/10/2016 về việc hướng dẫn báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp

41 view Xem chi tiết

Công văn về việc hướng dẫn cập nhật sử dụng Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật ...

    Công văn về việc hướng dẫn cập nhật sử dụng Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến  ...

Công văn về việc hướng dẫn cập nhật sử dụng Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hòa giải viên

42 view Xem chi tiết