Legatus

Quyết định

Quyết định kiện toàn BCĐ Cuộc vận động xây dựng " Cơ quan đạt chuẩn văn hóa"

    Quyết định kiện toàn BCĐ Cuộc vận động xây dựng

92 view Xem chi tiết

Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua - ...

    Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua -  ...

Quyết định 141/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc toàn Hộ đồng Thi đua - Khen thưởng Sở

145 view Xem chi tiết

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên đủ điều kiện nhận tập sự hành nghề ...

    Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên đủ điều kiện nhận tập sự hành nghề  ...

Quyết định 103/QĐ-STP ngày 28/8/2017 của Sở Tư pháp V/v công bố danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên đủ điều kiện nhận tập sự ...

1240 view Xem chi tiết

Quyết định số 15 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân ...

    Quyết định số 15 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân  ...

Quyết định số 15 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bình ...

93 view Xem chi tiết

Quyết định số 07 ngày 16/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định về việc phân công nhiệm vụ ...

    Quyết định số 07 ngày 16/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định về việc phân công nhiệm vụ  ...

Quyết định số 07 ngày 16/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả ...

93 view Xem chi tiết

Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 27/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Giám ...

    Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 27/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm  ...

246 view Xem chi tiết

Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội đồng sáng ...

    Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về  việc kiện toàn  ...

Quyết định 140/QĐ-STP ngày 02/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp

136 view Xem chi tiết

Quyết định về việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc ...

    Quyết định về việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn  ...

Quyết định về việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác Dân vận của Sở Tư pháp

97 view Xem chi tiết

Quyết định số 14 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Sở ...

    Quyết định số 14 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Danh mục  ...

Quyết định số 14 ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2017

81 view Xem chi tiết

Quyết định kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 136/KL-TTr ngày ...

    Quyết định kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số  ...

Quyết định kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 136/KL-TTr ngày 12/9/2016 của Chánh thanh tra Sở Tư pháp về việc kết luận ...

88 view Xem chi tiết
1 2