Legatus

Chương trình - Kế hoạch

Kế hoạch công tác dân vận năm 2018

    Kế hoạch công tác dân vận năm 2018

65 view Xem chi tiết

Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới của Sở Tư pháp năm 2018

    Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới của Sở Tư pháp năm 2018

54 view Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của Sở Tư pháp

    Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của Sở Tư pháp

Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của Sở Tư pháp

68 view Xem chi tiết

Kê hoạch Tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" ...

    	Kê hoạch Tổ chức thực hiện Cuộc vận động

Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" gắn với thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ...

77 view Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn ...

    Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật  ...

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

74 view Xem chi tiết
1 2 3