Legatus

Chương trình - Kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ...

    Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước,  ...

Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, quý IV năm 2018

61 view Xem chi tiết

Kế hoạch công tác dân vận năm 2018

    Kế hoạch công tác dân vận năm 2018

99 view Xem chi tiết

Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới của Sở Tư pháp năm 2018

    Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới của Sở Tư pháp năm 2018

84 view Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của Sở Tư pháp

    Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của Sở Tư pháp

Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của Sở Tư pháp

96 view Xem chi tiết

Kê hoạch Tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" ...

    	Kê hoạch Tổ chức thực hiện Cuộc vận động

Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" gắn với thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ...

108 view Xem chi tiết
1 2 3