Legatus

Chỉ đạo - Điều hành

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2017

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2017

56 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017

67 view Xem chi tiết

Thông báo các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình Bình Phước ...

    Thông báo các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình Bình Phước  ...

62 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp nghỉ lễ 02/9

    Sở Tư pháp tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp nghỉ lễ 02/9

Thực hiện Công văn số 2798/UBND-NC ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ ...

53 view Xem chi tiết

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 07/8/2017

    Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 07/8/2017

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 07/8/2017

53 view Xem chi tiết

BẢN TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, UBND CÁC TỈNH, THÀNH ...

    BẢN TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ  CỦA CÁC BỘ, NGÀNH,  ...

38 view Xem chi tiết

Thông báo kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 10/2017

    Thông báo kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 10/2017

Thông báo kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 10/2017

73 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2017

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2017

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2017

64 view Xem chi tiết

Thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng ...

    Thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tư pháp tại cuộc họp  ...

Thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 8/2017

52 view Xem chi tiết

Danh mục các văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư ...

    Danh mục các văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan  ...

Danh mục các văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong tháng 04/2017

41 view Xem chi tiết
1 2