Legatus

Chỉ đạo - Điều hành

Báo cáo Tổng kết Công tác của Sở Tư pháp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công ...

    Báo cáo Tổng kết Công tác của Sở Tư pháp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ và  ...

Báo cáo Tổng kết Công tác của Sở Tư pháp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2019

45 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018

    	Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018

29 view Xem chi tiết

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương ...

    Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng  ...

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương năm 2018

112 view Xem chi tiết

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

    Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

85 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018

539 view Xem chi tiết
1 2 3