Legatus

Chỉ đạo - Điều hành

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương ...

    Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng  ...

Kết luật thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư tại Văn phòng Luật sư Quốc Vương năm 2018

74 view Xem chi tiết

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

    Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018

66 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018

274 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2017

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2017

110 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017

114 view Xem chi tiết
1 2 3