Legatus

Các phòng chuyên môn

Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản ...

    Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản  ...

Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Điểu Sân

44 view Xem chi tiết

Bình Phước bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ...

    Bình Phước bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy  ...

Thực hiện Công văn số 2121/UBND-NC, ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước (gọi tắt là ...

119 view Xem chi tiết

Thông báo v/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Dụ

    Thông báo v/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Dụ

Thông báo v/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Dụ

70 view Xem chi tiết

Thông báo V/v giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ ...

    Thông báo V/v giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ  ...

Thông báo V/v giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ Danh Thuận

64 view Xem chi tiết

Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm ...

    Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm  ...

Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước về việc thanh tra chuyên ngành đối với một ...

136 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình ...

    Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa  ...

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 20/7/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn ...

117 view Xem chi tiết

Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Nguyễn Đức Hoàng và ghi ...

    Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên  Nguyễn Đức  ...

Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Nguyễn Đức Hoàng và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Phạm ...

84 view Xem chi tiết

Thông báo Về việc ghi tên ông Lê Thừa Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của ...

    Thông báo Về việc ghi tên ông Lê Thừa Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề  ...

Thông báo Về việc ghi tên ông Lê Thừa Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

96 view Xem chi tiết

Thông báo v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Luật sư Nhật Hoàng

    Thông báo v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Luật sư Nhật  ...

Thông báo v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Luật sư Nhật Hoàng

100 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn ...

    Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng  ...

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại văn phòng công chứng Chơn Thành năm 2018

66 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10