Legatus

Các phòng chuyên môn

Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp ...

    Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp  ...

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, ...

26 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Huỳnh Thị Phích

19 view Xem chi tiết

Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Lê Hồng Lâm và ghi chú Giấy ...

    Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Lê Hồng Lâm và ghi chú Giấy  ...

v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Lê Hồng Lâm và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Trần Phùng

27 view Xem chi tiết

Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh ...

    Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh  ...

Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh Cường, thu hồi thẻ của các công chứng viên: Đỗ Mạnh ...

26 view Xem chi tiết

Thông báo V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Cao Bảo Châu và ghi chú Giấy đăng ...

    Thông báo V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Cao Bảo Châu và ghi chú Giấy đăng  ...

Thông báo V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Cao Bảo Châu và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đồng Phú

19 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

    Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm  ...

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

18 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển QSH, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển QSH, sử dụng thay đổi hiện  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển QSH, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản ông Triệu Quốc việt, bà Trương Thị Oanh

15 view Xem chi tiết

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ...

    Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  ...

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15 view Xem chi tiết

Thông báo V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Lê Cảnh Lai và ghi chú Giấy ...

    Thông báo V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Lê Cảnh Lai  ...

Thông báo V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Lê Cảnh Lai và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bùi Văn ...

22 view Xem chi tiết

Quyết định về việc cấp thẻ cho Công chứng viên

    Quyết định về việc cấp thẻ cho Công chứng viên

Quyết định về việc cấp thẻ cho Công chứng viên

24 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10