Legatus

Các phòng chuyên môn

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC ...

    BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC  ...

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ...

10 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC ...

    BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC  ...

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo ...

28 view Xem chi tiết

Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

    Thông báo hủy bỏ, thu hồi phiếu Lý lịch tư pháp

25 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...

    BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH  THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  ...

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ...

22 view Xem chi tiết

Danh mục các văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư ...

    Danh mục các văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư  ...

22 view Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ...

    HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU  ...

Nhằm quán triệt và tạo sự nhận thức thống nhất, đồng bộ của các ngành, các cấp về những nội dung cơ bản của Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 ...

23 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Viết Hệ

    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Viết Hệ

31 view Xem chi tiết

Quyết định xử vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Quốc Việt

    Quyết định xử vi phạm hành chính VPCC Nguyễn Quốc Việt

60 view Xem chi tiết

Bình Phước phấn đấu đến năm 2021, 100% số người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp ...

    Bình Phước phấn đấu đến năm 2021, 100% số người đang chấp hành hình phạt tù;  ...

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho ...

25 view Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Thanh Long

    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPCC Thanh Long

59 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10